Szarpidrut.pl

Regulamin

Wstęp

Serwis internetowy Szarpidrut.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest pod adresem Internetowym https://szarpidrut.pl. Właścicielem serwisu jest Bartosz Tomczak, ul. Zajazdowa 7, 43-316 Bielsko-Biała, zwanym dalej Usługodawcą lub Operatorem. Użytkownik serwisu może skontaktować się z Usługodawcą pisząc maila na adres bartek@szarpidrut.pl lub dzwoniąc pod numer 781 744 477.

Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Celem serwisu jest promowanie muzyki niekomercyjnej, ułatwienie kontaktu osobom zainteresowanych tego rodzaju muzyką oraz umożliwienie promowania zespołom, muzykom oraz firmom muzycznym. Serwis jest ogólnodostępny i nie wymaga rejestracji, by móc przeglądać treści zamieszczone na nim. Właściciel Serwisu może w dowolnym momencie ograniczyć dostępność poszczególnych sekcji serwisu, wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Użytkownika Serwisu.

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu chronione są prawem autorskim i zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne działanie, mające na celu dalsze ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej zgody Operatora. Dotyczy to treści publikowanych bezpośrednio przez Redakcję Serwisu jak i tych, które zostały udostępnione przez Zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

Słowniczek pojęć

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI KONTA – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

 3. UŻYTKOWNIK – oznacza każdą osobę fizyczną, która odwiedza Serwis Internetowy, niezależnie czy posiada Konto Użytkownika Serwisu.

 4. KONTO UŻYTKOWNIKA Serwisu/ PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane osobiste podane przez niego lub udostępnione za pośrednictwem Serwisu Facebook, za zgodą Użytkownika, w momencie wypełniania Formularza Rejestracji Konta.

 5. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH - to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.

 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Szarpidrut.pl.

 7. OPERATOR USŁUGODAWCA - Bartosz Tomczak, ul. Zajazdowa 7, 43-316 Bielsko-Biała.

 8. PROFIL PODSTAWOWY - podstawowe konto użytkownika. Do konta tego mogą być przypisane konta dodatkowe takie jak Firma, Muzyk czy Zespół.

 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 10. USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza utworzyć Konto Użytkownika Serwisu.

Rejestracja w serwisie

Serwis Szarpidrut.pl jest ogólniedostępny i przeglądanie treści zamieszczonych na jego łamach nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika Serwisu. W celu skorzystania z dodatkowych możliwości jakie oferuje Serwis, Użytkownik może założyć Profil Użytkownika. By to uczynić należy podać podstawowe dane, adres e-mail (podstawowy identyfikator), hasło, nazwę użytkownika oraz zaakceptować Regulamin serwisu, Politykę Prywatności oraz złożyć oświadczenie o ukończeniu 16. roku życia. Te dane można także udostępnić z Serwisu Facebook korzystając z opcji “zaloguj przez Facebook”. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu.

Po utworzeniu konta podstawowego Użytkownik wybiera rodzaj Profilu i wypełnia odpowiedni formularz w zależności od tego czy gra w zespole, solo, ma firmę czy tylko słucha.

Rodzaje profili użytkownika

Użytkownik dokonuje wyboru Profilu w chwili rejestracji Konta Użytkownika Serwisu. W późniejszym etapie nie możliwa jest samodzielna zmiana Profilu “Tylko słucham” na “Gram Solo”. By dokonać zmiany należy skontaktować się z Operatorem Serwisu.

Profil tylko słucham (Profil Podstawowy) - Profil umożliwiający publikowanie ogłoszeń, zdjęć oraz Newsów (publikacji). Dodatkowo użytkownik taki ma możliwość tworzenia własnych Playlist oraz dodawać wybrane utwory jako ulubione.

Profil gram Solo - profil przeznaczony dla muzyków. Poza funkcjonalnościami opisanymi w Profilu Podstawowym, umożliwia również publikowanie muzyki.

Profil Zespołu - Profil dodatkowy reprezentujący zespół muzyczny, łączący Profile Użytkowników Serwisu będących członkami tego zespołu.

Profil Firma - Profil dodatkowy przypisany do Profilu Użytkownika. Profil specjalny, reprezentujący działalność gospodarczą Użytkownika..

Publikowanie treści

Zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą publikować w serwisie następujące treści: ogłoszenia, galerie zdjęć, publikacji (newsów), koncertów oraz muzyki. Publikując dowolną treść, Użytkownik oświadcza, że ma prawo własności do danej publikacji lub został upoważniony przez twórcę do publikowania w jego imieniu. Więcej o odpowiedzialności Operatora serwisu znajduje się w dalszej części Regulaminu.

Zamieszczone Treści przez Użytkowników dostępne są do odczytu (przeglądania, odtwarzania bezpośrednio na stronie) dla pozostałych Użytkowników. Osoba publikująca daną treść, niezależnie od jej rodzaju, udziela Operatorowi nieodpłatnej licencji na jej przechowywanie, powielanie oraz publikowanie na łamach serwisu Szarpidrut.pl oraz na innych portalach, z którymi współpracuje Operator. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika po pisemnym zgłoszeniu tego faktu. W takiej sytuacji Operator niezwłocznie przystąpi do usunięcia publikowanej treści ze wszystkich źródeł, gdzie dokonano jej publikacji.

Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie świadomy jest możliwości niekontrolowanego wykorzystania ich przez osoby trzecie i nielegalne dalsze ich upublicznienie, które nie jest z przyczyn technicznych zależne od Serwisu a także serwisów patronów i partnerów Operatora. Tym samym Operator wyłącza swoją odpowiedzialność w tym zakresie.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

Publikowanie newsów

Publikacje są podzielone na kategorie, które będą wymuszały udzielenie przez Użytkownika dodatkowych informacji. Publikację dzielimy na:

 1. NEWS - informacja o danym zdarzeniu

 2. Recenzja (można wybrać ocenę w skali) -

 3. Relacja (nie wymusza) -

 4. Wywiad (nie wymusza) -

 5. Promocja (czyli odpłatnie publikowany artykuł, podlegający moderacji, który ma także datę wyświetlaj od-do) - więcej o odpłatności znajdziemy w dalszej części Regulaminu.

Użytkownik publikując treść będzie mógł:

 1. formatować treść w podstawowy sposób: jeden typ nagłówka, pogrubienia, kursywa, wypunktowania, cytaty;

 2. dodać zdjęcie główne, pozostałe będą prezentowane w formie galerii;

 3. dodać linki do YT, Spotify, Soundclouda, VIMEO, które zostaną automatycznie przekonwertowane do wskazanego serwisu/playera.

Publikowanie galerii

Galeria jest specyficznym typem newsa - dodając do newsa więcej zdjęć będzie można każdemu z nich przypisać opis. Pomimo tego, że galeria bazuje na schemacie newsa, i jest w większości przypadków publikowana razem z newsami, to w profilu użytkownika można bezpośrednio zarządzać udostępnioną przez siebie galerią.

Publikowanie ogłoszeń

Zarejestrowani użytkownicy serwisu, mogą dodawać ogłoszenia w następujących kategoriach: kupię/sprzedam, zagram w zespole, szukam zespołu i inne. Niezależnie od rodzaju ogłoszenia, dane kontaktowe podane w formularzu, będą udostępnione publicznie w sekcji “Ogłoszenia” w serwisie Szarpidrut.pl. Operator serwisu nie jest pośrednikiem pomiędzy Ogłoszeniodawcą a innymi użytkownikami serwisu. nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikami.

Publikowanie muzyki

Muzyka w serwisie jest oparta o publikację następujących zasobów:

 1. pliki mp3;

 2. albumy łączące kilka plików mp3;

 3. zasoby poza serwisem: video z Youtube, vimeo, muzyka z soundcloud, spotify

Możliwość dodawania muzyki mają użytkownicy Profili: “Gram solo” oraz “Profil zespołu”

Publikując muzykę, Użytkownik oświadcza, że jest jej autorem lub współautorem lub posiada upoważnienie do reprezentowania muzyka lub zespołu, którego utwór zostanie opublikowane w Serwisie.

Odpowiedzialność Operatora Serwisu

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za awarie sprzętu Użytkownika, czy brak dostępu do Internetu lub jego niewłaściwe działanie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Serwisu, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.

Operator dopełni wszelkich starań, by zagwarantować poszanowanie dla praw własności osób trzecich. Wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszenia praw osób trzecich, będą traktowane przez Operatora z należytą powagą i niezwłocznie weryfikowane. Operator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia treści, co do których istnieje podejrzenie, że zostały opublikowane z naruszeniem praw własności osób trzecich oraz do zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika osoby, której udowodniono publikowanie treści z naruszeniem prawa.

Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zamieszczane w Serwisie Treści nie krzywdziły osób trzecich, nie powodowały łamania prawa wobec osób trzecich, nie były zamieszczane niezgodnie z Polskim Prawem oraz zasadami tzw. dobrego obyczaju. Wszelkie tego typu materiały w przypadku ich wykrycia, bądź zgłoszenia przez innych Użytkowników będą natychmiast usuwane a wobec osób, które dopuściły się tego typu wykroczeń będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, włącznie z usunięciem Konta użytkownika.

Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres bartek@szarpidrut.pl.

Treści płatne

Usługobiorca umożliwia użytkownikom publikowanie treści płatnych. W celu publikacji treści płatnych Użytkownik zobowiązany jest wysłać treść publikacji na adres mailowy Operatora w formie dokumentu tekstowego lub/i grafiki/ zdjęcia/ć. Wymagania techniczne co do przesłanej treści reklamy oraz szczegółowy cennik Użytkownik może znaleźć w zakładce Reklama na stronie Serwisu. Operator Serwisu po otrzymaniu treści reklamy od użytkownika, potwierdzi możliwość publikacji oraz całkowity koszt reklamy w wiadomości zwrotnej, w załączeniu której Operator wystawi Fakturę Proformę.

Płatność za treści płatne, Użytkownik zobowiązany jest dokonać przelewem na konto bankowe Operatora, nie później niż na trzy dni przed publikacją Treści. W przypadku braku dokonania płatności, Operator zastrzega sobie prawo do opóźnienia publikacji treści lub całkowitej rezygnacji z publikacji.

Operator zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści reklamowej, w przypadku gdy uzna, że narusza ona zasady serwisu, jest w niewłaściwy sposób przygotowania lub Usługodawca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Operatora. O fakcie odmowy i uzasadnieniu, Operator powiadomi Użytkownika w wiadomości zwrotnej.

Operator nie gwarantuje skuteczności reklamy i nie ponosi odpowiedzialności za jej skuteczność, o ile wywiązał się z czasu i miejsca publikacji reklamy.

Wszelkie spory powstałe przy realizacji Usługi Reklamy, Strony zobowiązują się w dobrej wierze rozwiązywać polubownie.

Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu jest FHU Bartosz Tomczak, ul. Zajazdowa 7, 43-316 Bielsko-Biała.

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np. w celu dodania ogłoszenia, komentarza, zapisania się na newsletter. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz świadczenie usług cyfrowych, w przypadku danych zebranych w celu rejestracji konta użytkownika, a także usług płatnych w przypadku danych przekazanych nam do wystawienia faktury.

Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są dane osobowe. Dane mogą być również powierzone firmie księgowej, w przypadku Użytkowników korzystających z usług płatnych.

Osobnym Administratorem danych osobowych jest mBank S.A., ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, skr. poczt. 728, w przypadku, gdy korzystają Państwo z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Dane Państwa będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych oraz przez okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam w trakcie użytkowania konta użytkownika. .

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

Podanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia rachunku za usługi płatne oraz danych wymaganych przy utworzeniu profilu podstawowego, jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów podatkowych.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie https://szarpidrut.pl/regulamin.

W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Stronami są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie. Skorzystanie z prawa sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),

 2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

PARTNERZY


LOGOWANIE

Zamknij

REJESTRACJA

Zamknij
lub

Masz już konto w Szarpidrut.pl?

Zaloguj się w Szarpidrut.pl

ODZYSKIWANIE HASŁA

Zamknij
Odbierz pocztę e-mail! Wysłaliśmy tam wiadomość! Nie ma? Sprawdź folder SPAM
Nie mamy takiego adresu w bazie!

Podaj adres e-mail, którym logujesz się do serwisu - wyślemy tam link do wygenerowania nowego hasła